Poikkeusluvat

Pentueen rekisteröintiin liittyvät poikkeuslupa-anomukset

Kennelliitto rekisteröi vain sellaisia pentueita, jotka täyttävät koirarekisteriohjeen määräykset ja rotukohtaiset erikoisohjeet.

Kasvattaja voi joissakin tapauksissa koirarekisteriohjeen mukaan anoa Kennelliitolta poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin. Tällaisia tilanteita labradorinnoutajilla ovat:
- yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
- narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan

Poikkeuslupaa joudutaan anomaan yleensä siksi, että narttua halutaan pennuttaa normaalia tiheämmin, tai siksi, että vanhempien terveystutkimusasiat eivät ole olleet kunnossa astutushetkellä. Periaatteessa voidaan anoa etukäteen lupaa käyttää jalostukseen koiraa, joka ei täytä PEVISA-vaatimuksia, mutta tämä harvemmin tulee kyseeseen rodussa, jossa PEVISAan ei sisälly raja-arvoja. Yleensä on siis kyse vahingosta tai virheestä, esimerkiksi vanhentuneesta silmätarkastuslausunnosta.

Kun rotukohtaisiin erityisehtoihin liittyvää poikkeuslupaa ei ole myönnetty etukäteen (toisin sanoen vanhemmalla/vanhemmilla on vanhentunut silmätarkastuslausunto tai tutkimuksia ei ole suoritettu ennen astutusta):

Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen (ks. rotukohtaiset erityisehdot), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kuitenkin, jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu (ks. kohta 12.6). Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta.

Jos taas kasvattaja suunnittelee etukäteen tekevänsä pentueen, jonka vanhemmat eivät täytä PEVISA-vaatimuksia, tai narttua on aikomus pennutta tiheämmin kuin Koirarekisteriohje sallii, toimitaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Kennelliitolle jätettävä anomus

Anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, mitä yhdistelmää (suunnitellun pentueen isä ja emä) anomus koskee ja mitkä ovat anojan perustelut.

Anomuksen liitteenä tulee olla kyseisen rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan joko puoltavansa anomusta (ehdollisia puoltoja Kennelliitto ei hyväksy) tai mikäli se ei puolla anomusta, pitää lausunnossa olla perustelut sille.

Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen vielä liittää eläinlääkärin todistus siitä, että nartun kunto on sellainen, että se voidaan astuttaa seuraavaan kiimaan.

Kennelliitto käsittelee anomuksen vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

Ryhdy anomaan poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta. Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa osa anomuksista käsitellään jalostustieteellisessä- tai kasvattajatoimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi.

Anojan tulee odottaa Kennelliiton päätöstä ennen kuin toteuttaa yhdistelmän.

Poikkeusluvalla rekisteröitävän pentueen rekisteröintimaksu saattaa olla korotettu.

Rekisteröinti poikkeusluvalla

Kasvattaja tekee Kennelliitolle kirjallisen poikkeuslupa-anomuksen hyvissä ajoin ennen astutusta. Allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmoittaa, mitä yhdistelmää anomus koskee ja siihen tulee liittää perustelut sekä allekirjoitettu rotujärjestön lausunto.

Rotujärjestön lausunnon tulee perustua siihen, täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset.

Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.

Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu voi olla korotettu (ks. maksut).

Poikkeuslupaa voi anoa vain etukäteen ja luvan tulee olla myönnetty ennen astutusta (ks. kohdat 7.2 ja 11.2). Hallitus ei poikkea tästä koirarekisteriohjeen ehdosta.

Nartun pennuttaminen poikkeusluvalla

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kennelliitto voi erittäin painavista syistä myöntää poikkeusluvan nartun toiselle liian tiheälle pennuttamiselle (ks. kohta 3.1). Anomukseen on liitettävä eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa sen terveydelle. Todistus on voimassa kuusi kuukautta.

Päätöstä tehtäessä huomioidaan rotukohtaiset erityisehdot ja kohdan 7.1 määräykset. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan myönnetä astutushetkellä kahdeksan vuotta täyttäneelle nartulle.

Mikäli poikkeuslupaa ei ole myönnetty ja kasvattaja on pennuttanut narttua toistamiseen liian tiheästi, pentue voidaan rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin (ks. kohta 11.2).