Eettiset säännöt ja periaatteet

Labradorinnoutajakerho ry on Suomessa labradorinnoutajien rotujärjestö. Kerho toimii rodun hyväksi edistämällä korkeatasoisten labradorinnoutajien jalostusta ja aktivoimalla labradorien omistajia harrastamaan rodunomaista toimintaa. Kerho järjestää myös koulutusta jäsenilleen eri harrastuslajeissa ja perustottelevaisuudessa, tavoitteena iloinen, yhteiskuntakelpoinen labradorinnoutaja.

Kerhon toimihenkilöt ja kouluttajat ovat sitoutuneet kerhon eettisiin sääntöihin ja Suomen eläinsuojelulakien noudattamiseen kaikessa toiminnassa.

 • Koulutuksissa ja tapahtumissa toimitaan avoimessa ja toisia ihmisiä ja eläimiä kunnioittavassa, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.
 • Koiralla on oikeus hyvään kohteluun ja positiivisiin tuntemuksiin niin arkielämässä kuin koulutuksessa sekä koe- ja kilpailutoiminnassa.
 • Koiran omistaja/haltija/ohjaaja on vastuussa siitä, että koiran fyysinen ja henkinen rasitus ovat suhteessa koiran fyysiseen ja henkiseen kuntoon ja koulutustasoon.
 • Koiran terveydentila: Koiraa tulee kouluttaa terveenä. Jos kipua tai sairautta epäillään, diagnoosin teko kuuluu eläinlääkärille. Eläimen terveydentila ja yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen aikana.
 • Luottamuksellisuus: Kouluttajan ja asiakkaan välinen kanssakäyminen perustuu luottamuksellisuuteen.
 • Kouluttaja on rehellinen osaamisensa rajoista itselleen ja muille. Hän pyytää tarvittaessa apua tai lähettää asiakkaan sellaisen kouluttajan tai muun ammattilaisen (eläinfysioterapeutti, ravitsemuksen asiantuntija jne.) luokse, joka on perehtynyt ongelmaan tai koulutettavaan asiaan paremmin.
 • Koiraa käsitellään rauhallisesti, ja niin, että se on turvallista sekä eläimelle että ihmisille.
 • Koiralle ei opeteta sellaisia asioita, jotka heikentävät sen hyvinvointia tai ympäristön turvallisuutta.
 • Kouluttaja valitsee kuhunkin tilanteeseen koiran kannalta mahdollisimman miellyttävän, helposti ymmärrettävän ja toteutettavan koulutustavan ja hallitsee sen niin hyvin, ettei se aiheuta eläimelle kipua tai pelkoa.
 • Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen positiiviseen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin. Koulutuksen ei tule saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta.
 • Koulutuksen apuvälineet: Jos koulutuksessa käytetään apuvälineitä, niistä ei saa aiheutua haittaa, kipua, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle.
 • Koulutuksen ongelmatilanteet: Ongelmatilanteissa pyritään aina ensisijaisesti tunnistamaan käyttäytymisen taustalla vaikuttava todellinen syy ja poistamaan se, eikä vain hoitamaan oireita esimerkiksi yksinomaan koulutuksen keinoin.
 • Eläinten hyvinvointilaki: Niin kouluttajan kuin omistajan/ohjaajan tehtävä on huolehtia koiran hyvinvoinnista, viihtyvyydestä ja siitä, että lain ja asetusten vaatimuksia noudatetaan kaikissa koulutukseen liittyvissä tilanteissa.
 • Kouluttaja tai kuka tahansa koulutukseen osallistuva henkilö on velvollinen ilmoittamaan kohtaamistaan eläinsuojelurikkomuksista eläinsuojeluviranomaiselle.