Säännöt

LABRADORINNOUTAJAKERHO RY LABRADOR RETRIEVERKLUBBEN RF
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Labradorinnoutajakerho, ruotsiksi Labrador Retrieverklubben.

2 § Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

3 § Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on suomi.

4 § Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alaisena valtakunnallisena rotujärjestönä edistää labradorinnoutajien jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, sekä harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, sekä antaa jalostukseen liittyvää neuvontaa.

5 § Varojen hankinta

Varat toimintaansa yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Ne voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille, kuten myös varsinaisina jäseninä oleville henkilö- ja yhdistysjäsenille.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, panna toimeen asianmukaisella luvalla myös rahakeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset-, perhe-, pentue- ja kunniajäsenet. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksiä lukuunottamatta yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai rekisteröity yhdistys. Jäsenen jäsenyys alkaa siitä, kun hänet on jäseneksi hyväksytty. Jäseneksi voi liittyä kesken toimintavuoden.

Yhdistyksen varsinainen kokous hyväksyy jäseneksi pyrkivät yhdistykset. Näiden yhdistysten tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä ja määräyksiä sekä toimia sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa. Jäsenyhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt sekä luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä.

Jäsenyhdistyksen on lähetettävä vuosittain yhdistyksen hallitukselle ennen tammikuun loppua toimintasuunnitelmansa alkaneelle vuodelle ja edellisen vuoden toimintakertomuksensa sekä edellisen vuoden päättyessä ajan tasalla ollut jäsenluettelonsa.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Kunniajäseneltä ei peritä liittymis- ja jäsenmaksua.

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. Jäsen voidaan erottaa jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti, tai erotettu Suomen Kenneliitto – Finska Kennelklubben ry:stä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavan yhdeksän (9) muuta jäsentä. Erovuorossa on vuosittain puheenjohtajan lisäksi kolme (3) muuta jäsentä. Kahdella ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden (5) muun jäsenen ollessa läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

9 § Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

10 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille/ toiminnantarkastajille, jonka on esitettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä hallituksen alaisuudessa. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Syyskokous valitsee niiden puheenjohtajat, jotka esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen kokouksien ja hallituksen antamia ohjeita.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: syyskokoukseen loka- tai marraskuussa sekä kevätkokoukseen maalis- tai huhtikuussa.

Kokouksien ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen virallisilla internet-sivuilla vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla 15-vuotta täyttäneellä varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä äänioikeus. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä yhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. Hallituksen on kutsuttava tällainen kokous koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluttua asian esittämisestä.

13 § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • 1-2 tilintarkastajan ja 1-2 varatilintarkastajan taikka 1-2 toiminnantarkastajan ja 1-2 varatoiminnantarkastajan valitseminen
 • Toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien valinta
 • Hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • Seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen
 • Päätetään yhdistykseen jäseniksi pyrkivien yhdistysten hyväksymisestä
 • Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
 • Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta

14 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Päätetään yhdistykseen jäseniksi pyrkivien yhdistysten hyväksymisestä
 • Valitaan edustajat kenneljärjestöihin
 • Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat
 • Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta

15 § Suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys kuuluu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:iin. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- ja ulkomaisiin kenneljärjestöihin.

16 § Sääntöjen muutokset

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa mikäli 2/3 läsnä olevista jäsenistä yhdistyksen kokouksessa hyväksyy muutoksen.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa mikäli ¾ läsnä olevista jäsenistä kahdessa (2) vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen varsinainen kokous, niin päättää. Purkautuessa yhdistyksen varat käytetään labradorinnoutajien hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

18 § Muuten noudatettakoon yhdistyslakia

19 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.